ปฏิทินการสอบ OIT ตลอดปีการศึกษา 2559


ปฏิทินการสอบ OIT ปีการศึกษา 2559  
วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
1 ก.ย. 59 ประชาสัมพันธ์สอบซ่อม OIT ครั้งที่ 1/59  
9 ก.ย. 59 - 5 ต.ค. 59 เปิดลงทะเบียน
6 ต.ค 59 สอบซ่อม OIT ครั้งที่ 1/59 กลางภาค 1/59 นศ. 100 คน
15 ต.ค. 59 ประชาสัมพันธ์สอบซ่อม OIT ครั้งที่ 2/59  
1 พ.ย. 59 - 20 ธ.ค. 59 เปิดลงทะเบียน  
21 ธ.ค. 59 สอบซ่อม OIT ครั้งที่ 2/59 ปลายภาค 1/59 น.ศ.ประมาณ 40 คน
1 มี.ค. 60 ประชาสัมพันธ์สอบซ่อม OIT ครั้งที่ 3/59  
1 พ.ค. 60 - 20 เม.ย. 60 เปิดลงทะเบียนแล้ว ตลิ๊กที่นี่...  
21 เม.ย. 60 สอบซ่อม OIT ครั้งที่ 3/59  ครั้งสุดท้ายปี 59  ปลายภาค 2/59 นศ. ประมาณ 30